Giấy vay tiền hợp pháp hay rủi ro?

Tín dụng phi ngân hàng là kênh hỗ trợ tài chính nhanh chóng đối với nhiều người, đặc biệt là người lao động phổ thông. Tuy nhiên, đi cùng sự...